Regulamin

REGULAMIN: 

Serwis internetowy www.zwierzogrod.eu skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Świadczy usługę sprzedaży produktów oferowanych przez Właściciela.

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.zwierzogod.eu oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem, polegających na możliwości zakupu produktów związanych z szeroko pojętą zoologią
oraz innych towarów oferowanych przez Właściciela.

1.Definicje:

Administrator – Właściciel lub oraz osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu oraz przez niego do działania upoważnione.

DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu przesyłki.

DOWÓD ZAKUPU – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług
 z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień roboczy, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w na stronie Sklepu www.zwierzogrod.eu umożliwiający 
utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu www.zwierzogrod.eu umożliwiający złożenie Zamówienia, 
poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu
dostawy i płatności.

KARTA PRODUKTU – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie .

KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu
 niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

KUPUJĄCY – klient jak i konsument.

MIEJSCE WYDANIA RZECZY – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego .

MOMENT WYDANIA RZECZY  – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

PŁATNOŚĆ – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

PRODUKT – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy , która może być przedmiotem zamówienia, 
a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

PRZEDMIOT UMOWY – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
    Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w 
zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.    Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
    Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
    Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
        nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony 
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
        nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
        nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, 
a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
        została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
        w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego 
lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji 
otrzymanej od Sprzedającego;
        nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do 
obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, 
znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych 
nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, 
albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu www.zwierzogrod.eu lub podmiot, który ta osoba reprezentuje i w którego imieniu 
tworzy lub obsługuje konto w serwisie www.zwierzogrod.eu  lub dokonuje zakupu.
 Osoba ta musi być pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Użytkownik Niezarejestrowany – Użytkownik, który dokonuje jednorazowego zakupu za pośrednictwem portalu www.zwierzogrod.eu
bez rejestracji.

Konto – konto w serwisie www.zwierzgrod.eu o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego
 Użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji.

Polityka Prywatności – dokument udostępniony Użytkownikom portal www.zwierzogrod.eu , zawierający kluczowe informacje 
dotyczące ochrony prywatności Użytkowników tj. w szczególności ochrony danych osobowych oraz polityki plików cookies.

Ustawa o sprzedaży konsumenckiej – Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Właściciel- „Zwierzogród” Sklep Zoologiczny
[zwany dalej: „Zwierzogród” lub „Administrator”] z siedzibą przy ulicy Julianowskiej 62A, 91-473 Łódź, wpisany do 
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 7272681414.

2. Zasady korzystania z serwisu 

1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady. Korzystanie z Serwisu 
w jakiejkolwiek dostępnej formie oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację poniższego Regulaminu w całości. 
Użytkownik oświadcza, że treść Regulaminu jest mu znana i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

2. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu www.zwierzogrod.eu w tym w szczególności prawa i obowiązki
 Użytkowników. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego
 polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Dokonując rejestracji lub jednorazowego zakupy za
pośrednictwem portalu zwierzogrod.eu  Użytkownik potwierdza, iż znana mu jest treść regulaminu i godzi się na jego
 obowiązywanie.

3. Celem działania serwisu jest zaoferowanie Klientom dostępu do oferty sklepu możliwości dokonywania zakupów prezentowanych
 towarów przez Internet.

4. Sklep „Zwierzogród”oferuje Klientom szeroką gamę produktów dla zwierząt domowych, hodowlanych oraz egzotycznych.

5. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Serwisu na adres poczty 
elektronicznej Użytkownika, wskazany przez niego numer telefonu komórkowego, jak i za pośrednictwem platformy 
zwierzogrod.eu Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Zarejestrowanego Użytkownika.

6. W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Zarejestrowanego Użytkownika,
 Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Zarejestrowanego Użytkownika.

7. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu zwierzogrod.eu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, oraz z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika 
jest równoznaczny z niemożliwością korzystania z Serwisu.

8. Bez pisemnej zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie informacji dostępnych w Serwisie osobom, 
które nie są Użytkownikami Serwisu.

9. Prawa do serwisu zwierzogrod.eu przysługują w całości wyłącznie Administratorowi.

10. Administrator gwarantuje Użytkownikowi będącemu konsumentem wszelkie uprawnienia wynikające z powszechnie
 obowiązujących przepisów prawa tj. w szczególności z ustawy o sprzedaży konsumenckiej.

11. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych serwisu zwierzogrod.eu, w tym do logo, a także od układu i 
kompozycji tych elementów umieszczonych w serwisie zwierzogrod.eu, które przysługują Administratorowi.
 Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji 
a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi za wyjątkiem sytuacji wyraźnie
 wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Administratora.

12. Wszelkie prawa do zarządzania serwisem i pobierania pożytków z serwisu przysługują wyłącznie Administratorowi.

13. W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem w miejsce postanowień odmiennych stosować należy zasady obowiązujące 
zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej. Przez umowę sprzedaży zawieraną z Użytkownikiem będącym 
konsumentem rozumieć należy umowę sprzedaży konsumentowi w trybie ustawy o sprzedaży konsumenckiej.

3. Składanie zamówień

1. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Właścicielem. 
Zwierzogrod.eu potwierdza otrzymanie zamówienia, o którym mowa powyżej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej 
Użytkownika potwierdzenia otrzymania zamówienia.Przedstawienie asortymentu w serwisie www.zwierzogrod.eu służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży.
Klient składa wiążącą ofertę kupna w momencie finalizacji zamówienia, poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
Wówczas Klient otrzymuje powiadomienie na podany adres e-mail. Otrzymane potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. 
Zawarciem umowy jest wysłanie drugiego e-maila potwierdzającego fakt dokonania wysyłki zamówionych produktów. 

-Klient, korzystający z serwisu,klikając na wybrany produkt, przechodzi do strony gdzie znajduje się szczegółowy opis np.wielkość produktu, smak.
-Produkt dodawany za pomocą naciśnięcia przycisku „Dodaj”przechadzi do wirtualnego koszyka. Przy wybranych produktach po naciśnięciu przycisku „Dodaj”
 należy wybrać szczegółową opcję np. wielkość / kolor itp.
-Ikonka „Twój koszyk” znajduje się w prawym górnym rogu. W dowolnym momencie można sprawdzić produkty umieszczone w tejże zakładce i w razie konieczności nanieść zmiany w zamówieniu.
-Finalizacja zamówienia następuje, gdy Klient naciśnie przycisk „Do kasy”. W przypadku zarejestrowanych Klientów – powinni się
zalogować na swoje konto, podając swój login / adres e-mail oraz hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celurealizacji zamówienia.
Niezarejestrowani Klienci mogą założyć sobie konto w serwisie www.zwierzogrod.eu bądź dokonać zakupu, dodanych do wirtualnego koszyka, przedmiotów bez konieczności rejestracji.
W takiej sytuacji Klient obowiązany jest do podania swoich danych- imię/nazwisko,numer telefonu, adres e-mail oraz adres pod który należy wysłać paczkę.
-Przechodząc na następną stronę,za sprawą naciśnięcia przycisku „Dalej”, Klient przechodzi do „Podglądu” zamówienia, gdzie istnieje jeszcze możliwość poprawienia zamówienia.
Na tej stronie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zamówionych produktów, takie jak: podatek VAT, dostępność produktu,koszt przesyłki.
-Zamówienie zostaje zatwierdzone w momencie kliknięcia przycisku „Zamawiam”.Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została zawarta, a Klient ma 7 dni na dokonanie zapłaty za złożone zamówienie.

-Koniecznym jest wpisanie w tytule przelewu numeru zamówienia.

2. Przesłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty Użytkownika, stanowi ono jedynie informację,
 że sklep Zwierzogród otrzymał zamówienie ze strony klienta.

3. Zamówienie zostaje przyjęte dopiero po przesłaniu na wskazany adres mailowy wiadomości zawierającej potwierdzenie
 realizacji zamówienia wraz z numerem zamówienia.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero w momencie, kiedy klient otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie
 zawarcia umowy wraz z nadanym numerem zamówienia.

5. W celu złożenia zamówienia Użytkownik musi dokonać:
a. wyboru zamawianych towarów,
b. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c. wyboru sposobu płatności.
5. Wybrane towary należy dodać do koszyka. Poprzez odpowiedni przycisk, możliwy jest wgląd do koszyka. W każdej chwili 
klient może dokonać zmian w koszyku.
6. Składając zamówienie należy wprowadzić dane osobowe, niezbędne do realizacji zamówienia oraz adres.
 Wymagane dane mogą się różnić w zależności od tego, czy klient dokonuje zamówienia, jako Użytkownik Zarejestrowany lub
 niezarejestrowany. Przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia istnieje możliwość ponownego zweryfikowania
 wprowadzonych danych, dokonania zmian lub anulowania zamówienia. Poprzez wysłanie zamówienia (aktywując odpowiedni przycisk),
 klient realizuje wiążące zamówienie (ofertę) wobec zwierzogrod.eu Użytkownik otrzyma automatycznie e-mail potwierdzający 
otrzymanie jego zamówienie. Potwierdzenie to nie stanowi jednak jeszcze przyjęcia oferty ze strony zwierzogrod.eu
7. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu płatności, dostępności towaru oraz innych czynników niezależnych od 
Właściciela. Składając zamówienie Użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o przybliżonym terminie zamówienia.
8.Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości należności za zamówiony towar.
9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu. Dla zamówień składających się z wielu produktów
jest to najdłuższy termin z określonych kart zamawianych przedmiotów. Bieg terminu rozpoczyna się w momencie realizacji zamówienia. 

4. Ceny towarów

1. Ceny podane przy każdym towarze są wiążące do momentu złożenia zamówienia przez Klienta. Cena obejmuje podatek VAT.
2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a. podawane są w złotych polskich,
b. zawierają podatek VAT,
3. Cena towaru nie obejmuje kosztów przesyłki. Koszty dostawy wskazywane są niezależnie od ceny towarów i należy je doliczyć do wartości zamówienia.
4. Koszty dostawy wskazane są w po wybraniu sposobu dostawy w koszyku zamówienia.
5. Użytkownik posiadający kody promocyjne składając zamówienie może wprowadzić posiadany kod w celu uzyskania rabatu na 
zamówione towary.
6. Z kodu promocyjnego można skorzystać tylko raz. Prawidłowie wprowadzenie kodu promocyjnego pomniejszy wartość zamówienia
 o procentową wartość kuponu.
7. Metody płatności dostępne w sklepie to przelew natychmiastowy za sprawą platformy płatniczej”Przelewy24″,”PayPal”, płatność przy odbiorze,opłata na rachunek.

Dane do przelewu:

Odbiorca: „Zwierzogród” Sklep Zoologiczny 

AdreS:  ul.Julianowska 62 A, 91-473 Łódź

Tytuł przelewu:  NUMER ZAMÓWIENIA

mbank:

98 1140 2004 0000 3302 7749 7507 

5. Dostawa do domu:
5.1. Klienci mają możliwość zakupu z opcją dostawy do domu.
5.2. Zakupiony towar dostarczony będzie pod wskazany adres pod warunkiem prawidłowo wypełnionego formularza dostępnego podczas 
zamówienia.
5.3. Dostawa do domu nie obejmuje:
-zwierząt żywych
-produktów delikatnych (szkło)
-produktów mrożonych
5.4. Dostawa do domu realizowana jest przy zakupach za minimum 50 zł(brutto)-koszt wysyłki 14 zł, przy zakupach za minimum 200 zł(brutto)-koszt wysyłki wynosi 0zł.

5. Interfejs Użytkownika

1. Po wejściu na serwis internetowego zwierzogrod.eu Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Serwisu.
2. W zakładce „Sklep On-line” znajdą się towary będące w aktualnej ofercie Serwisu.
a. Towary oferowane przez serwis mogą być dostępne w różnych rozmiarach oraz zestawieniach kolorów,
b. Towary uporządkowane są według kategorii.
3. W zakładce „Kontakt” znajdą się aktualne dane kontaktowe Administratora.
4. W zakładce „Regulamin Serwisu” znajduje się aktualny regulamin Serwisu.
5. W zakładce „Tabela rozmiarów” znajdują się informacje dotyczące rozmiarów towarów oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
6. Zakładka „Bio” zawiera informacje dotyczące Właściciela Serwisu.

6. Postanowienia dodatkowe

1. Rejestracja w Serwisie oraz złożenie zamówienia za jego pośrednictwem wymaga zapoznania się przez Użytkownika 
z regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
2. Z chwilą dokonania Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym, a Administratorem, 
której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu zwierzogrod.eu, na warunkach określonych w
 Regulaminie.
3. Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu ogranicza się do zbierania zamówień od Użytkownika.
4. zwierzogrod.eu ma na względzie poszanowanie prywatności Użytkowników Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony 
prywatności Użytkowników opisane są w Polityce Prywatności.
5. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące ochronę danych osobowych Użytkowników.

6. Dane Użytkowników Serwisu przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, podany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez
 Administratora do:
a. przesyłania Użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
b. kontaktowania się Administratora z Użytkownikiem w sprawach związanych z Serwisem (w szczególności do informowania 
o zmianach w serwisie, nowościach itp.),
c. kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących złożonych przez niego zamówień.

8. Użytkownik rejestrując konto, poprzez zaznaczenie odpowiedniego znacznika, może wyrazić zgodę na przetwarzanie adresu 
e-mail podanego podczas rejestracji w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie
 komunikatów lub informacji Administratora lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora) 
oraz informacji dotyczących produktów lub usług Administratora. Zgoda dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub
 komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji 
(lub zmieniony przez użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu użytkownika), w tym także w 
formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji wykreślenia z 
newslettera poprzez odnośnik zawarty we wiadomości e-mail zawierającej informację handlową od Administatora
.
9. Użytkownik może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje konto, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje 
umieszczone w systemie zwierzogrod.eu będące powiązane z kontem Użytkownika tracą przymiot pochodzących od danego 
Użytkownika.

10. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest Użytkownik tego konta.
 Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. 
Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta.
11. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych prezentowanych w serwisie dostępnych po zalogowaniu.
12. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w Serwisie na inne osoby
 lub podmioty, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Administratora.
13. Zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego Użytkownika.
14. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
15. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień punktów 6.11 – 6.15 i 7 stanowi podstawę do natychmiastowego 
usunięcia lub zablokowania konta danego Użytkownika. Nie wyłącza to prawa Administratora do żądania od Użytkownika pokrycia
 szkód wynikłych ze złamania któregokolwiek z tych postanowień.

7. Odstąpienie od Umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa –
 prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 od dnia dostarczenia towarów.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach
 określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi
 na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz innych przypadkach 
określonych przez przepisy prawa.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
4. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy zgodnie z pkt 8.1 obowiązany jest przesłać oświadczenie na piśmie lub
 innym trwałym nośniku oraz odesłać towar na wskazany poniżej adres.
5. Sklep zoologiczny „Zwierzogród” dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez Klienta numer konta bankowego 
w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru na 
adres:

„Zwierzogród” Sklep Zoologiczny
ul.Julianowska 62 A, 91-473 Łódź 

6.Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

1.Prawo do odstąpienia od zawartej umowy nie ma w przypadku produktów:
-które zostały specjalnie przygotowane na zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań.
-podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką data ważności
-przecenionych
-które nie nadają się do zwrotu z powodu zerwanego zabezpieczenia (wzglęgy higieniczne oraz ochrona zdrowia) 

FORMULARZ DO DOKONANIA ZWROTU

8. Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać rozwiązania umowy w zakresie korzystania z Serwisu poprzez usunięcie konta 
z serwisu.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w przypadku, gdy Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu,
 dopuszcza się jakiejkolwiek formy SPAMU lub działa na szkodę Serwisu lub jej Użytkowników.
3. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane przez Administratora nie może zarejestrować się ponownie i korzystać z 
Serwisu bez zgody Administratora.

9. Przerwy techniczne

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu www.zwierzogrod.eu
 jednak jak w każdym systemie informatycznym mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź
 oprogramowaniem. W każdym przypadku Administrator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki 
zaistniałych problemów technicznych.
2. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach oraz związanych z nimi rekompensatami są
 umieszczane na stronie www.zwierzogrod.eu , do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej oraz konta Użytkownika.
3. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie 
których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany.
4. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której przynajmniej 10% Użytkowników utraciło możliwość korzystania z Serwisu.
5. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem serwisem www.zwierzogrod.eu inny niż wskazana w powyższym pkt. 4 awaria.
6. Administrator dokłada wszelkich starań, by Serwis był dostępny nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były
 świadczone z należytą starannością.

10. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są lub nie zostały 
zrealizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacja@zwierzogrod.eu
lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator
 zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, 
że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Serwis www.zwierzogrod.eu ma na celu umożliwienie Użytkownikom nabycie towarów oferowanych przez Właściciela. 
Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Administratora wyraźnie lub zezwalających 
Administratorowi na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za takie działania,
 Administrator również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie odpowiada:
a. za sposób korzystania przez Użytkowników z serwisu  www.zwierzogrod.eu i szkody wynikłe z tego tytułu,
b. za jakiekolwiek szkody rzeczywiste lub utracone korzyści wynikające z opóźnienia w dostawie,
c. za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem towarów,
d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta Użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek
 wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora,
e. za szkody spowodowane niedostępnością serwisu  www.zwierzogrod.eu, awariami lub błędami technicznymi.

13. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w serwisie.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie www.zwierzogrod.eu obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian oraz wysłanie maila do Zarejestrowanych Użytkowników na adres e-mail podany w Serwisie. 
Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu  www.zwierzogrod.eu
po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez 
Administratora w ramach serwisu  www.zwierzogrod.eu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach serwisu www.zwierzogrod.eu będą rozstrzygane 
przez właściwe Polskie Sądy Powszechne.